• header


CORONAVIRUSET

Kom på att jag inte skrivit något här om viruset, inte för att det behövs då det är överallt i media/social media, men vore ändå intressant att höra vad ni känner. Hur mår ni i allt detta kaos? Eller ÄR det ens något kaos? Kollar man Aftonbladet och social media så är det rena rama zombieapokalypsen och folk länsar hyllorna på toapapper (kan någon förklara varför man väljer att köpa just en massa…..toapapper?), handsprit och annat. Jag kan fatta om man är i riskgrupp och känner att nä nu stannar jag hemma i några veckor för säkerhetsskull, då behöver jag det ena och det andra hemma så att jag slipper ta mig ut. Eller de som faktiskt fått viruset och sitter hemma i karantän. Men de andra? Varför bunkrar de upp med en massa grejer så att de som faktiskt behöver det mer står utan?! Undrar verkligen vad de tror ska hända? Att alla matbutiker ska stänga ner? Att det ska sluta levereras varor till Ica?

Resten av världen stänger skolor, gränser och allt vad det är, här i Sverige har bara en del gym stängts ner och större tillställningar förbjudits men annars fortsätter livet som vanligt. Går man ut på gatan här i Stockholm kan man inte märka av något alls, ja förutom att toapapperhyllan kanske ekar tomt (igen…varför toapapper?!?!?!) Är det resten av världen som överreagerar, eller är det Sverige som är alldeles för sena på bollen? Jag vet inte… Tycker bara det är så märkligt att man i våra grannländer med lika många smittade (dock har ju de mycket färre invånare, men ändå) stänger ner helt, medan man inte gör det här.

Jag tycker SJÄLVKLART att man ska ta detta på allvar, lyssna på rekommendationerna, vara noga med hygienen, stanna hemma om man känner sig minsta krasslig eller om man vet att man varit i kontakt med en person som testat positivt, undvika större folksamlingar och undvika att röra folk, inte träffa sina morföräldrar t.ex. eller andra personer som man vet är extra utsatta för man vet ju inte om man själv kanske bär på viruset utan att veta om det. Och såklart det helt självklara, hosta/nysa i armvecket och inte i handen så att man kladdar sina bakterier på saker och ting som andra sedan rör vid. Har man möjlighet att stanna hemma eller hålla sina barn hemma så är det väl jättebra det med, men alla har tyvärr inte den möjligheten och tills/om regeringen bestämmer sig för att folk ska vara hemma som i Italien så kommer vardagen fortsätta. Många verkar tycka att alla ska låsa in sig men det är jäkligt svårt för folk att bara låta bli att dyka upp på jobbet. Jag har möjligheten att vara hemma och är därför det så mycket vi bara kan, vi har typ bara gått ut för att handla eller för att gå promenader ute i friska luften och vi undviker ställen där det är mycket folk. Vi håller avstånd helt enkelt.

Jag vet inte jag känner mig så kluven i allt detta. Vet inte riktigt hur jag ska agera. Jag är såklart också orolig för min mormor och morfar och andra jag har i min närhet som viruset är extra farligt för. Jag är orolig för hur samhället kommer att klara detta, hur det ska gå för vården om ännu fler behöver vård och all stackars vårdpersonal som kämpar på och samtidigt utsätter sig själva för en risk, och hur det ska gå för alla som kommer förlora sina jobb för att företagen måste dra ner sina kostnader. Också orolig för all rädsla och hat som växer fram ur allt detta, och hur lätt felaktig information sprids. Var källkritiska och rationella, och följ WHO för information.

// (Please understand that this text is only written from my point of view from Sweden, I understand that the situation is different in other countries. I also understand that some of my followers from other countries think it’s weird that I go out on walks in the park for example, but this is what the situation looks like here. Schools, work and all that are still open here.)

I realized that I haven’t written anything about the virus, not because it’s needed since it’s everywhere in media/social media, but I think it would be interesting to hear your thoughts. How do you feel in all this chaos? Or is it even a chaos (in Sweden)? If you look at the news and social media, it is a pure zombie apocalypse going on and people are emptying the stores on toilet paper (can anyone explain why some choose to buy a lot of….toilet paper?) and other stuff. I understand if you are at risk and feel that you want to stay home for a few weeks for safety reasons, then need stuff at home so that you don’t have to go out. Or those who actually got the virus and are at quarantine at home. But the others? Why do they bunk up with a lot of stuff so that those who actually need it more are left without?! I really wonder what they think will happen? That all grocery stores will close down? That they will stop delivering groceries to Ica?

The rest of the world shut down schools, borders and all that, here in Sweden only a few gyms have been closed down and major events are banned but otherwise life goes on as usual. If you walk out on the street here in Stockholm, you can not notice anything at all, except that the toilet paper shelves are empty (again…. why toilet paper?!?!?!?) Is the rest of the world overreacting, or is Sweden too late on this? I don’t know.. I just think it’s so strange that our neighbor countries with the same number of infected (they have much fewer inhabitants though, but still) have shut down completely, while Sweden doesn’t.

I think we should take this seriously OF COURSE, listen to the recommendations, be careful about hygiene, stay at home if you feel slightly ill or if you know that you have been in contact with a person who has tested positive, avoid larger crowds and avoid touching people, not meeting grandparents etc or other people you know are extra vulnerable because you don’t know if you might carry the virus yourself without knowing it. And of course the obvious, cough/sneeze in your arm and not in your hand so that you rub your bacterias on things that other then touch. If you have the opportunity to stay home or keep your children home, I guess that’s great, but unfortunately everyone doesn’t have that opportunity and until/if the government decides that people should stay at home like in Italy, the everyday life will continue. Many people seem to think that everyone should lock themselves in, but it’s very hard for people to just not show up at work. I have the opportunity to be at home and therefore we are home as much as we can, we have basically just gone outside to buy groceries or take a walk in the fresh air and we avoid places with a lot of people. We simply keep distance. 

I don’t know I’m just so confused in all this, I don’t really know how to act. Of course, I’m also worried. Worried about my grandparents and others for whom the virus is extra dangerous. I’m worried about how society will cope with this, how everything will work out for the hospitals and all their poor staff who are struggling and at the same time exopse themselves to a risk, and how it will go for everyone who will lose their jobs because companies have to cut their costs. I’m also worried about all the fear and hatred that emerges from all this, and how easily misinformation is spread. Be source-critical and rational and follow WHO for information.


SWIMMING WITH A WHALE SHARK

Bikini from Gina Tricot

Hallå hallå! Nu ska jag berätta för er om dagen då jag simmade med en 6 meter lång valhaj!! Det var bland det häftigaste jag någonsin gjort. Meeeen vägen dit var inte lätt. Haha så dramatisk, men om ni följt mig på insta story så kanske ni såg att jag första vändan ut med båten tyvärr inte fick syn på en valhaj. Det är bara 50% chans att man får syn på en/flera och denna dag hade vi inte turen med oss. Aleks simmade med flera stycken bara två dagar innan (när jag och Nikola var kvar på hotellet) så jag hade en känsla av att det skulle bli en flopp. Vi letade och letade och letade men nej, ingen dök upp. Det slutade med att vi påväg tillbaka till resorten stannade till på ett snorklingställe där vi fick se lite småfiskar…..

// Hey hey! Now I’m gonna tell you about the day I swam with a 6 meter long whale shark!! It was one of the coolest things I’ve ever done. Buuut the way there wasn’t easy. Haha so dramatic, but if you’ve followed me on insta story maybe you saw that on the first time out with the boat we unfortunately didn’t spot a whale shark. It’s only 50% chance that you see one and this day we were not lucky. Aleks swam with several of them just 2 days earlier (when Nikola and I stayed at the resort) so I had a feeling that this would be a fail. We searched and searched but no, it was a no show. It all ended with a little snorkling on our way back to the resort, and I only saw some small fishes…..

My boys

Iallafall, några dagar senare gav vi det ett nytt försök! Aleks och Nikola hängde med också för det var helt lugnt att ta med både bebis och vagn på båten. Det enda är att båda inte kan hoppa i samtidigt, men Aleks hade ju redan simmat med valhajarna så nu var det min tur. :-) Aleks fick endast följa med på det villkoret haha, att han tog hand om Nikola och jag hade förtur på simtur med stora fisken. Han ba jajajaja jag LOOOOOVAR…. Hur tror ni det slutade sen?!

// Anyway, a few days later we gave it a new try! Aleks and Nikola joined too because it was completely chill to bring both baby and stroller on the boat. The only thing is that both can’t jump in at the same time, but since Aleks had already done this it was my turn now. :-) Aleks could only join on that condition haha, that he took care of Nikola and that I had priority on swimming with the big fish. He was like yes yes yes I PROOOOOMISE…. How do you think it ended later?!

Looking for whale sharks

Hade mycket bättre känsla denna gång. Vädret var helt perfekt och vattnet var lugnt. Kände att inte faaaaan kan vi faila två gånger på raken?! Det tog dock lite tid och jag började bli nervös.. Kände att jag nog inte pallar åka ut en 3e gång. Men sen, äntligen. WHALE SHAAAARK!!! GET READY!!!!

// I had a much better feeling this time. The weather was perfect and the water was calm. And I felt that heeell we couldn’t fail twice in a row! It took some time though and I started to get nervous.. I felt that I probably wouldn’t go out a 3rd time. But then, finally. WHALE SHAAAAARK!!!!! GET READY!!!!

Asked Aleks to help me put this on but he just laughed and wanted to take a photo.. I don’t get it..

På med simfötter och cyklop fort som in i helvete! Sedan ställde vi oss alla vid kanten och väntade på att instruktörerna skulle hoppa i först och visa oss vägen till valhajen. Jag var lite nervös men mest taggad. Valhajen, som är världens största haj, är helt ofarlig och äter plankton. Men ändå, det är inte varje dag man möter ett sånt stort djur liksom.

// On with the feet things and cyclops quick as hell! Then we stood up on the edge and waited for the instructors to get in first and show us the way to the whale shark. I was a bit nervous but mostly excited. The whale shark, who is the world’s biggest shark, is completely harmless and eats plankton. But still, it’s not every day you meet a big animal like that.

The whale shark! Added the photo with the man so that you can see how big it was.

Alltså wow wow wow. I typ 30 minuter låg jag och plaskade över denna vackra valhaj. Det var så overkligt! När Aleks simmade med dem (då var det flera) ensam så dök de ner djupt och försvann flera gånger för att sedan dyka upp igen, men den här var helt chill och bara gled runt. Vissa gånger var jag så nära den att jag kunde sträcka ut armen och röra den. Men det gjorde jag självklart inte, det är totalt förbjudet och man får betala tiotusen i böter om man gör det. Titta, men stör ej och rör ej.

PS. Finns en video på min instagram om ni vill se den tydligare!

// Seriously wow wow wow. For like 30 minutes I was above this beautiful whale shark. It was so unreal! When Aleks swam with them (it was several of them then) alone, they went down deep and disappeared several times and then showed up again, but this one was completely chill and just went around. Sometimes I was so close to it that I could reach my arm out and touch it. But of course I did not do that, that is totally forbidden and you have to pay 1000 euro fine if you do that. Look, but don’t disturb and don’t touch.

PS. There’s a video on my instagram if you want to get a closer look of it!

Happy girl

Såhär glad var jag efter att ha varit i med valhajen! Det var verkligen så himla coolt. Blev så sugen på att åka iväg och simma med manta rays också och det fanns en tur några dagar efter detta, men vi åkte inte. Tur det för de fick inte syn på en enda manta haha.. Men det hade varit så fett det med! Det får bli nästa gång.

Aleks började prata om att åka till Sri Lanka för där kan man tydligen simma med blåvalar. Har någon av er gjort det?

// This is how happy I was after swimming with the whale shark! It was seriously so cool. After this I really wanted to go and swim with manta rays as well and they had a tour a few days later, but we didn’t go. Which was good because they didn’t spot one single manta haha. But that would have been so cool too! Next time.

Aleks started talking about going to Sri Lanka because apparently you can swim with blue whales there. Have any of you done that?

One satisfied baby – only 8 months and on whale shark safari ;-)

Och hur skötte sig den här killen då? Exemplariskt. Han somnade och sov 1 timme. Då kände Aleks att han också kunde hoppa i, men eftersom att han kan vara lite ledsen ibland när han vaknar så kastade jag in handduken och klev upp i båten. Så det slutade med att jag satt och passade bebis medan Aleks var i med valhajen haha….. Men var iallafall riktigt nöjd med detta! Om ni funderar på att besöka Maldiverna någongång, se till att bo i Southern Ari Atoll där valhajarna håller till året om så att ni kan göra detta!

// And how did this boy behave? Exemplarily. He fell asleep and slept 1 hour. Aleks felt that he could jump in as well when he fell asleep, but since he sometimes is a bit sad when he wakes up I felt that I had to quit and get up in the boat. So it ended up with me taking care of baby while Aleks was in the water with the whale shark haha….. But anyway I was really satisfied with this! If you ever think about visiting the Maldives, make sure to live in the Southern Ari Atoll where the whale sharks are spottet all year around so that you can do this!SUNSET WITH MY SON

My dress is from By Malina, Nikola’s set is from H&M exclusive

Vi är tillbaka hemma och det känns nästan lite overkligt. När jag vaknade imorse väntade jag liksom på att Aleks skulle öppna upp gardinerna och släppa in ljuset från himlen och det turkosa havet framför vår vattenvilla. Så att jag kunde ligga där och se fenorna på ett 50-tal delfiner simma förbi på andra sidan revet…. Åh, vad vi har haft det bra! Bästa bästa bästa semestern någonsin och jag är så full av lycka, kärlek och ro efter dessa veckor. Längtar redan tillbaka massor!!

Ska såklart berätta för er om våra veckor på Maldiverna, börjar med dessa solnedgångsbilder på mig och min älskade pojke. De är från en av de sista kvällarna där och vi var som vanligt ute för att se när solen färgade himlen rosa för att sedan försvinna. Det känns som att Nikola plötsligt blev 1.5 år på vissa bilder haha, han har verkligen blivit stor. Om några dagar blir han 9 månader och det ska bli så kul att berätta för er om hans utveckling den senaste månaden för det har hänt så mycket! <3

Vi landade igår och tack och lov kom Nikola snabbt in i svensk tid igen. Han ville dock upp redan vid 2 inatt (då klockan var 6 på Maldiverna) men vi lyckades få honom att somna om till 6. Vi alla sov från 20 till 6. Fick rätt mycket sömn inatt ändå vilket är bra för jag ska iväg och fota/filma för en kampanj idag. Ge mig några köppar kaffe bara så kommer det nog gå galant!

// We are back home and if almost feels a bit unreal. When I woke up this morning I kinda waited for Aleks to open the curtains and let the light in from the sky and the turquoise sea infront of our water villa. So that I could lie there and watch the fins of 50 dolphins swim by on the other side of the reef… Oh, we’ve had such a wonderful time! Best best best vacation ever and I’m so filled with happiness, love and peacefulness after these weeks. I’m already dreaming myself back!!

I’m gonna tell you about our weeks in the Maldives of course, I’ll start with these sunset photos of me and my beloved boy. They are from one of the last nights there and as usual we were outside to see when the sun colored the sky pink and then disappeard. It feels like Nikola suddenly got 1.5 years old in some photos haha, he has really gotten big. In a few days he will be 9 months and I’m excited to tell you about his development the last month because a lot has happened! <3 

We landed yesterday and luckily Nikola adjusted to Swedish time fast. He wanted to get up at 2am though (when it was 6 in the Maldives) but we managed to put him back to sleep and slept til 6. We all slept from 20 to 6. So I got pretty much sleep last night which is good because I’m gonna shoot for a campaign today. Just give me a couple of cups of coffee and I’m sure it will go well!